Antwoord

1725901Er is nog geen zekerheid, maar er lijkt een aanwijzing te zijn dat dit mogelijk is.

Opmerkingen

Het is niet uit te sluiten dat MRSA via intensief contact door varkens wordt overgedragen op mensen. Aanleiding voor het onderzoek van de VWA en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) was juist dat bestaande onderzoeken vaak wezen op een relatie met varkens. De manier waarop overdracht plaatsvindt, moet worden uitgezocht.

Uit onderzoek van het CIb blijkt dat varkenshouders, vleeskalverhouders en dierenartsen die in contact komen met varkens en vleeskalveren een grotere kans hebben om MRSA-drager te zijn dan andere mensen. Ook slachthuismedewerkers worden tot de risicogroep gerekend.

Voorbeelden

Artikel "Gestrooi met antibiotica", uit het NRC van 31 januari 2009